About

Interactive Financial Technology

ผู้พัฒนาซอฟร์แวร์และจัดจำหน่ายซอฟร์แวร์เกี่ยวกับ เครื่องอ่านพาสพอร์ต และ เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด

  • iFiintechPassport : ซอฟร์แวร์สำหรับอ่านข้อมูลพาสพอร์ต และนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบ Keyboard wedge
  • iFiintechGuest : ซอฟร์แวร์สำหรับอ่านข้อมูลพาสพอร์ต และทำการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อทำรายงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการออกรายงาน ตม.30 (tm.30) เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • iFiintechCIDCard : ซอฟร์แวร์สำหรับอ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย และนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบ Keyboard wedge

 


Financial Software Co., Ltd.
666/58 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 087-508-3937  E-mail : sale@ifintech.in.th

ifintechshop@gmail.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *